REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO – RPO PODKARPACKIE 1.4.1 -> A1

0
1366
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Regionalny program operacyjny opisany w dokumencie planistycznym, określa obszary oraz szczegółowe działania, jakie mają zostać wykonane przez organy samorządu województwa. Podejmują się one do wspierania rozwoju oraz postępu województwa lub regionu. Jak sama nazwa wskazuje, jest to dokument, który posiada charakter operacyjny, a więc jest szczegółowy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego posiada w statucie działania, jakie wpisują się w trzy priorytety określone w tym dokumencie. Jest to bowiem strategia na rzecz inteligentnego oraz zrównoważonego postępu i rozwoju, który sprzyja włączeniu społecznemu Europa 2020.

Wyzwania programu RPO Podkarpackie

W ramach strategii prowadzonego programu operacyjnego wskazywane są następujące zagadnienia oraz wyzwania z nimi związane. Wyróżnia się:

  • Obszar gospodarki – nacisk na innowacyjność oraz konkurencyjność gospodarki regionu, rozwój przedsiębiorczości;
  • Obszar usług publicznych – technologia informacyjno – komunikacyjna;
  • Obszar transportu – większa dostępność do autostrad i dróg ekspresowych, zwiększenie dostępności do ośrodków życia społeczno-gospodarczego;
  • Obszar edukacji – modernizacja i dostosowanie procesów kształcenia do potrzeb regionalnego rynku;
  • Obszar czystej energii – zwiększenie efektywności energetycznej;
  • Obszar ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom – nacisk na poprawę stanu środowiska i zachowanie różnorodności biologicznej;
  • Obszar kultury i dziedzictwa kulturowego – utrzymanie zasobów dziedzictwa kulturowego;
  • Obszar systemu osadniczego województwa podkarpackiego – wzmocnienie Rzeszowa oraz innych biegunów wzrostu w przestrzeni regionalnej;
  • Obszar rynku pracy – zwiększenie trwałości nowo powstałych miejsc, wzrost liczby osób powracających na rynek pracy, wzrost liczby nowo utworzonych firm, wzrost liczby osób lepiej przygotowanych do wejścia i utrzymania się na rynku pracy, wzrost liczny pracowników podnoszących swoje kompetencje itd;
  • Obszar integracji społecznej – włączenie w nurt życia społecznego i zawodowego, poprawa dostępu do usług słonecznych i zdrowotnych.

Wyzwania programu RPO Podkarpackie

Cele oraz oczekiwane efekty RPO Podkarpackie

Jak zostało przedstawione, głównym celem programu operacyjnego jest wykorzystanie środków z EFRR i EFS i zwiększenie konkurencyjności województwa podkarpackiego. Innym ważnym celem jest zwiększenie jakości życia, poprawa warunków życia oraz możliwości rozwojowych. Ma to nastąpić poprzez wdrożenie odpowiednich zasad, które pozwolą ten proces zrównoważyć. Pod uwagę wzięto również obszar rynku pracy, w którym rozwinięte zostały punkty dotyczące zwiększenia ilości pracowników, zwiększenie ich kompetencji oraz zwiększenie wzrostu nowo powstałych firm.

W związku z tym, przyjmuje się efekty, które dotyczą zwiększenia o ponad 30% w relacji do PKB wydatków na badania oraz rozwój, modernizację 107 km linii kolejowych i wybudowanie 273 km nowych dróg, utworzenie około 3500 nowych miejsc w żłobkach oraz około 10 000 miejsc w przedszkolach. Oczekiwane efekty dotyczą również udzielenie pomocy dla bezrobotnych, wsparcie mieszkańców zagrożonych ubóstwem oraz wsparcie dla prawie 2000 przedsiębiorców.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ